Ienākt

 

!!! Datu zi?ošana Izlietoto bateriju v?kšnas konkurs? "T?rai Latvijai!" ir beigusies!
Jaut?jumu un neskaidr?bu gad?jum? l?dzu rakst?t: konkurss@zalajosta.lv vai  ilze.liepa@zalajosta.lv

 

 

 

Izlietoto bateriju v?kšanas konkurss “T?rai Latvijai!”, 2017./2018. m?c?bu gads

“Za?? josta” sadarb?b? ar AS “BAO” un Valsts izgl?t?bas satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, visp?r?j?s, interešu un profesion?l?s izgl?t?bas iest?des iesaist?ties izlietoto bateriju v?kšanas konkurs? “T?rai Latvijai!” 2017./2018. m?c?bu gad?. Piedaloties konkurs?, ikkatrs t? dal?bnieks veicin?s videi kait?gu pre?u nenon?kšanu dab? un to p?rstr?di otrreiz?j?s izejviel?s, saudz?jot vidi un taupot resursus.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Konkursa nolikums

Konkursa plak?ts (JPG)

Konkursa plak?ts (PDF)

Uzaicin?juma v?stule izgl?t?bas iest?d?m

Izlietoto bateriju v?kšanas konkurss izgl?t?bas iest?d?m k?uvis par ikgad?ju trad?ciju, ar kuras pal?dz?bu “Za?? josta” ?steno videi kait?gu pre?u re?ener?ciju. Šaj? m?c?bu gad? konkurss divpadsmito gadu p?c k?rtas apvieno b?rnus un jauniešus, pal?dzot visiem piedal?ties t?ras Latvijas vides veidošan? un v?rt?gu resursu taup?šan?. Turkl?t konkursa laik? b?rni m?c?s izprast izlietoto bateriju kait?go ietekmi uz vidi, iepaz?st bateriju p?rstr?des gaitu un sav?m ac?m ierauga, cik daudz šo videi kait?go atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Pieteikšan?s konkursam
Pieteikšan?s konkursam norisin?s l?dz 2017.gada 31.decembrim, elektroniski re?istr?joties un izveidojot savu profilu uz??muma “Za?? josta” m?jaslap? www.zalajosta.lv sada?? “Izlietoto bateriju v?kšanas konkurss” izveidotaj? konkursa ELEKTRONISKAJ? DATU B?Z?.
Konkurs? aicin?tas pieteikties Latvijas pirmsskolas izgl?t?bas iest?des, visp?r?j?s izgl?t?bas iest?des, interešu izgl?t?bas iest?des un profesion?l?s izgl?t?bas iest?des.

Bateriju v?kšana un uzskaite
Konkursa ietvaros dr?kst v?kt un p?rstr?dei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav der?gi lietošan?. Baterijas v?kt iesp?jams l?dz 2018.gada 28.febru?rim. L?dz tam laikam konkursa datu b?z? j?re?istr? izgl?t?bas iest?des sav?ktais izlietoto bateriju daudzums, k? ar? j?nor?da akt?v?kais bateriju individu?lais v?c?js.

Uzvar?t?ju noteikšana un apbalvošana
Konkursa uzvar?t?jus noteiks gan p?c sav?kt? izlietoto bateriju apjoma uz vienu izgl?t?bas iest?des audz?kni, gan p?c kop?j? izgl?t?bas iest?des sav?kt? bateriju apjoma.
Konkursa rezult?ti tiks apkopti un pazi?oti 2018.gada 8.maij?, noskaidrojot, kuri konkursa dal?bnieki sa?ems balvas no “Za?? josta” un konkursa atbalst?t?jiem – naudas balvas 400 EUR, 300 EUR un 200 EUR v?rt?b?. Konkursa organizatori ar p?rsteiguma balv?m apbalvos ar? cent?g?kos skol?nus – akt?v?kos izlietoto bateriju v?c?jus.
2018.gada maij? norisin?sies konkursa uzvar?t?ju apbalvošana par kuras norisi un vietu tiks pazi?ots v?l?k.

Papildu inform?cija:
Ilze Liepa-Balode, “Za?? josta”, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; t?lr.: 67808112; mob.t?lr.: 27042534

Paldies konkursa galvenajiem atbalst?t?jiem!