Ienākt

Esam secin?juši, ka v?kt baterijas ir daudz gr?t?k k? makulat?ru. T?s ir katr? m?j?, bet ne tik iel? daudzum? k? pap?rs. Ir mums ?akli bateriju v?c?ji. Lauras t?tis atveda maš?nas akumulatorus, kam svars 200kg., bet Donata mamma ?oti ?akli sav?ca visas baterijas slimn?c? R?g?, kur vi?a str?d?. Un atveda vair?kus bundu?us ar mazaj?m baterij?m ar kop?jo svaru 92 kg. ?oti noder?gi v?l ir ar? tas, ka bateriju v?kšanas kampa?as laik? skolot?jas ar liel?kajiem b?rniem nodarb?b?s p?rrun? par izlietoto bateriju kait?gumu un ar m?rapar?tu p?rbaud?ja vai tieš?m baterijas ir tukšas.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Pievienot komentāru