Ienākt

AS BAO ?steno bateriju sav?kšanu sadarb?b? ar kurjerpastu DPD Latvija. Bateriju nodošanas punkti atrodas visos RIMI, SuperNetto, ELVI veikalos, k? ar? Lukoil DUS un Latvenergo apkalpošanas punktos. Atseviš?i bateriju sav?kšanas konteineri ir uzst?d?ti ar? vis?s Latvijas skol?s.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

J?s varat uzzin?t, kur atrod?s Jums tuv?kais konteiners, nospiežot šeit.

Bateriju nodošanas punktu adreses var uzzin?t ar?, piezvanot pa t?lruni 67860745.

Bateriju kastes iztukšošanu var pieteikt rakstot uz e-pastu ekopaka@dpd.lv

 

 

Ar š?d?m mašin?m m?s sav?c?m baterijas no sav?kšanas punktiem.